Verejné stavbyUrbanizmus

Kultúrno-športové centrum

Na základe rozvojových a revitalizačných aktivít obce Ižkovce a v súlade s územným plánom obce Ižkovce je navrhovaná stavba „Kultúrno-športové centrum“ na predmetnom území. Stavba má za cieľ rozvoj a revitalizáciu obce, vytvorenie priestorov pre kultúrne a športové aktivity, spoznávanie histórie obce a kraja v ktorom sa nachádza. Riešené územie je rozdelené do troch zón: Parkovanie, verejný priestor a poloverejný priestor. Zóna parkovania je situovaná do západnej časti riešeného územia pri hlavnom vstupe na pozemok. Zóna verejného priestoru sa nachádza v stredovej časti, v ktorej sa nachádza vidiecky dom, amfiteáter, relaxačná zóna, plocha vyhradená pre súťaže a altánok, ktorý sa stáva pozorovateľnou všetkých okolitých priestorov. Poloverejná zóna v sebe zahŕňa športoviská a ohnisko. Celé územie je diferencované do piatich konkrétnych častí, A – Vidiecky dom, B – Amfiteáter, C – Relaxačná zóna, altánok a ohnisko, D – Plocha pre súťaže, E – Športoviská

Autori: Ing. Miroslav Kic, Ing. arch. Maroš Kic