Architektúra

Príprava podkladov pre začatie projektovania

Cena: prvé stretnutie zdarma, hodinová sadzba: 1 hod / 20,0€

 

Architektonická štúdia

Cena: 4,5 €/m  (min. cena: 540,0€)

Doba dodania: 4 týždne pre rodinný dom cca 150 – 200 m2 úžitkovej plochy, iné stavby individuálna kalkulácia cenová a časová,

Vytvára základný koncept, prináša základnú myšlienku návrhu. Je prvotným premietnutím požiadaviek investora do priestorovej hmoty. Slúži ako podklad na ďalšie strategické rozhodovanie klienta, na predbežné rokovania investora so zainteresovanými orgánmi a osobami. Architektonická štúdia poskytuje klientovi jasnú predstavu o jeho investičnom zámere.

Môže slúžiť ako podklad pre vydanie územného rozhodnutia.

Nie je podkladom pre vydanie stavebného povolenia!

Obsah: situácia, pôdorysy, rezy, pohľady, vizualizácia exteriéru

 

Projekt pre úrady

(projektová dokumentácia pre územné a stavebné povolenie – kompletná vrátane profesií – prípojok k hlavnému objektu)

Cena: 15 €/m2  (min. cena: 1.800,0€)
Doba dodania: 6 týždňov pre rodinný dom cca 150 – 200 m2 zastavanej plochy, iné stavby individuálna kalkulácia cenová a časová,

Projekt pre úrady pozostáva z projektovej dokumentácie potrebnej pre získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Slúži ako podklad pre podrobnú kalkuláciu ceny diela.

Cena neobsahuje vybavenie vyjadrení a stanovísk dotknutých organizácií potrebných pre vybavenie „Územného a Stavebného povolenia“ a ďalšiu „Inžiniersku činnosť“.

Obsah:

 • SO 01 Hlavný objekt
  • Architektúra a stavebná časť (Sprievodná, Súhrnná a Technická správa, Výkresy Situácii, Výkresy základov, pôdorysov jednotlivých podlaží a strechy, Výkres priečneho a pozdĺžneho rezu, Výkres pohľadov)
  • Statika (Statický posudok)
  • Protipožiarna bezpečnosť stavby
  • Tepelnotechnický posudok
 • SO 02 Prípojka NN elektrická
 • SO 03 Prípojka plynová
 • SO 04 Prípojka vodovodná a kanalizačná
 • SO 05 Spevnené plochy      

Poznámka: v SO 01 Hlavný objekt nie sú zahrnuté projekty vnútorných rozvodov elektroinštalácie, ústredného vykurovania, zdravotechniky a plynu. Pokiaľ stavebný úrad vyžaduje tieto projekty je potrebné ich oceniť samostatne.

 

Realizačný projekt

Cena: 10 €/m (min. cena: 1.200,0€)

Doba dodania: 4 týždne pre rodinný dom cca 150 – 200 m2 zastavanej plochy, iné stavby individuálna kalkulácia cenová a časová,

V realizačnom projekte sa dopracuje projekt pre stavebné konanie:

V časti Architektúra a stavebná časť o:

 • výkazy stolárskych, plastových, zámočníckych, klampiarskych prvkov,
 • výpisy podláh, obvodových a strešných plášťov,
 • výkazy prefabrikátov,
 • výkaz tesárskych výrobkov,
 • detaily konštrukčných riešení,
 • výkazy výmer – položkový rozpočet,

V časti Statika o:

 • výkresy tvarov a skladieb,
 • výkresy výstuže betónových konštrukcií,
 • výkresy oceľových, drevených nosných konštrukcií,

V časti Elektrotechnika, Ústredné vykurovanie, Zdravotechnika, Plynofikácia o:

 • výkresy rozvodov médií v pôdorysoch, pozdĺžnych rezoch, izometriách, axonometriách,
 • výkazy výmer – položkový rozpočet,

Realizačný projekt je podkladom pre stavebnú firmu pri realizácii stavby.


Autorský dohľad

Cena: 20 €/hod +  dopravné náklady v zmysle platných predpisov,

Autorský dohľad vykonáva zhotoviteľ projektovej dokumentácie, ktorý tiež overuje dodržanie projektu v priebehu realizácie stavby a kontroluje, či sa dodržiavajú podmienky stanovené v stavebnom povolení.

Medzi povinnosti autorského dohľadu patrí hlavne:

 • účasť na kontrolných dňoch, ktoré  zvoláva investor,
 • vyjadrenie sa k požiadavkám na zmenu materiálového a technického riešenia,
 • upovedomenie stavebníka popr. dotknutý orgán štátnej správy, ak zistí nedodržanie projektu, poprípade právnych predpisov a tiež technických noriem
 • ak nedostatky neboli včas odstránené, môže požadovať zastavenie práce na stavbe, atď.

 

Technický dozor investora

Cena: pri plnom výkone dozornej činnosti 2% z investičného nákladu (bez DPH). Pri čiastočnom plnení individuálna kalkulácia.

Základom činností je dohliadať nad stavebnými prácami, sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby, sleduje vedenie stavebného denníka, zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil.