Verejné stavby

Stropkov kaštieľ - mreže

Kaštieľ je situovaný na ulici zámocká v Stropkove. Objekt je v náväznosti na Farský kostol Rímskokatolíckej cirkvi. Zámerom projektu je návrh a osadenie oceľových mreží na vstupných dverách a okenných otvoroch na prízemí. Mreže sú navrhované vo vertikálnom smere, spevnené dvoma horizontálnymi prvkami, ktoré budú ďalej kotvené do obvodových stien kaštieľa. Mreže sú doplnené primárnou a sekundárnou dekoráciou a nad hlavným vstupom symbol (erb) mesta Stropkov. Primárna a sekundárna dekorácia vychádzala z inšpirácie erbom mesta Stropkov. V návrhu sme prevzali motív ruže, z ktorého sme vybrali segment „polšošovky“. Pomocou spojenia viacerých segmentov sme vytvorili primárnu a sekundárnu dekoráciu, ktoré sú využité na všetkých typoch mreží na riešenom objekte. Pomocou segmentov sme transformovali celý erb mesta Stropkov, ktorý je umiestnený na mrežiach nad hlavným vstupom do kaštieľa.

Autori: Ing. arch. Marek hospodár, Ing. arch Maroš Kic