Verejné stavbyUrbanizmusSúťaž

Revitalizácia lokality Hrádok - Michalovce

HISTÓRIA

Lokalita Hrádok patrí k dávnej histórii Michaloviec, s dokázateľným keltským osídlením a slovanskou osadou z 9.-10. storočia a odvtedy je prirodzenou dominantou okolia. Kopec nad mestom skrýva kultúrne, duchovné, vzdelávacie a oddychové zóny, ktoré sa v našom koncepte snažíme obnoviť a vylepšiť.

FILOZOFIA NÁVRHU

        Hlavnou myšlienkou konceptuálneho riešenia je vytvoriť napojenie Hrádku na existujúcu štruktúru mesta Michalovce, prinavrátiť život a zastaviť chátranie tejto tak vzácnej oblasti v blízkosti mesta. Napojenie Hrádku je docielené signifikantými  kompozičnými osami, ktoré prechádzajú územím kopca Hrádok. Kompozičné osi sú podporené radiálnou kružnicou, ktorá objíma a uzatvára plochu amfiteátra, no zároveň ponúka prepojenie všetkých navrhnutých osí a jednotlivých budov -  neogotickú kaplnku sv. Antona Paduánskeho, hvezdárne, amfiteátra a navrhovanej vyhliadkovej veže.

Najvýraznejší zásah do prostredia je vytvorenie prírodného koridoru na vytvorenie priehľadu zo spodnej strany od cintorína Červenej armády až po kaplnku sv. Antona Paduánskeho, ktorá je situovaná na najvyššom bode celej lokality Hrádok.

Hrádok ako najvyššie miesto v blízkom kontakte s mestom ponuka možnosť využitia prírodného kopca, kde na vedľajšej osi v našom koncepte navrhujeme vyhliadku, ktorá je zároveň koncipovaná na pomyselnej kružnici, ktorá pretína objekty : hvezdáreň, kaplnka a vodárensky objekt. Táto vyhliadková veža ponúkne neopakovateľne výhľady na mesto a Zemplínsku šíravu. Zároveň neprevýši dominantu lokality Hrádok - kaplnku sv. Antona Paduánskeho a tak nezmení celkový Genius Loci.

Autori: Ing. arch. Maroš Kic, Ing. arch. Marek Hospodár, Ing. arch. Radoslav Hamara, Bc. Barbora Lesníková