Verejné stavby

Kežmarok- Školská hala a dielne

Návrh stavby školskej haly a dielní vychádza z centrálneho kruhového konceptu z ktorého čerpá hmotový návrh oboch hmôt stavby. Celá stavba je rozdelená do troch funkčných častí – časti školy, farmy a dielní. Stavbu školskej haly – dielne navrhujeme umiestniť hlavným vstupom v smere juhovýchod. Centrálna kruhová časť objektu je situovaná takmer v strede riešenej časti pozemku, v južnej časti sú situované garáže s učebňou, prepojené s hlavnou budovou prepojovacou chodbou. Garáže majú pôdorysný tvar výrezu časti z kruhu, potrebného na uschovanie strojov a techniky a celá hmota je osadená o 0,4m vyššie ako kruhová hmota objektu.  

Objekt školského pavilónu vychádza z kruhového konceptu riešenia v ktorom je pavilón rozdelený vo vnútornej dispozícii na časť výučby a časť ustajnenia zvierat a uskladnenia krmiva. V centrálnom kruhu s polomerom 10,5m sa nachádzajú skladové priestory pre krmivo, šatne pre študentov ako filter medzi časťou výučby a ustajnenia zvierat, resp. medzi teoretickou a praktickou časťou. Ďalej sa tu nachádzajú toalety, upratovačka a kotolňa. Medzi týmito štvrťkruhovými časťami sa nachádza hlavné schodisko – oproti hlavnému vstupu, ktoré sprístupňuje priestory na druhom nadzemnom podlaží na ktorom sa nachádzajú dve učebne, sklad a zborovňa. 

Garáže svojím tvarovým riešením pokračuje v kruhovom koncepte ako výrez časti kruhu so stredom pôdorysného kruhu v rovnakom bode ako objekt SO 02 Školský pavilón. Nachádza na južnej strane riešeného územia pozemku a je rovnako južnou časťou celej budovy. S budovou školského pavilónu je prepojený prepojovacou chodbou (1.26), ktorá umožňuje prechod suchou nohou medzi pavilónmi. Prepojovacia chodba je zároveň rampou (sklon 1:16), z dôvodu osadenia objektu SO 03 Garáže o 0,40m vyššie ako objekt SO 02 Školský pavilón.

Autori: Ing. Miroslav Kic, Ing. arch. Maroš Kic, Ing. arch. Marek Hospodár

Spolupráca: TATRA ATELIÉR s.r.o.